Máte právo rozhodnout
Zpět

Trojkoalice zve k volbám i občany EU

Stepanek-341x185

Trojkoalice Zelení, KDU-ČSL a Starostové – Máte právo myslí i na práva voličů – cizinců, kteří mají trvalý nebo přechodný pobyt v Praze a rádi by svým hlasem ovlivnili dění v městě, ve kterém žijí a pracují. Na webových stránkách Trojkoalice dostanou nově tito lidé informaci o volbách. I oni mají právo rozhodnout.

“Občané EU žijící v Praze opakovaně narážejí na diskriminaci při snaze umístit děti do mateřských škol a při využívání další infrastruktury. Nyní mají jedinečnou možnost se do 8. října zaregistrovat na svých radnicích a 10. či 11. října zvolit svého primátora,” uvádí Petr Štěpánek, kandidát na primátora Trojkoalice v Praze.

Právo volit do zastupitelstev obcí, tj. i do Zastupitelstva hl. m. Prahy a do zastupitelstev městských částí, má i státní občan jiného státu, jehož občanům právo volit do zastupitelstev obcí přiznává mezinárodní úmluva, kterou je Česká republika vázána, a která byla vyhlášena ve Sbírce mezinárodních smluv, a to za podmínky, že alespoň ve druhý den voleb (tj. 11. října 2014) dosáhl věku nejméně 18 let a je v den voleb v obci přihlášen k trvalému nebo přechodnému pobytu.

V současné době se jedná pouze o občany členských států Evropské unie, neboť Smlouva o přistoupení České republiky k Evropské unii (Sdělení č. 44/2004 Sb. m. s.) má zatím jako jediná charakter mezinárodní smlouvy, která splňuje náležitosti stanovené zákonem o volbách do zastupitelstev obcí. Občané členských států Evropské unie, kteří splňují podmínky pro přiznání volebního práva, musí požádat o zápis do dodatku stálého seznamu voličů.

Dodatek stálého seznamu voličů vede úřad městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a úřad městské části hlavního města Prahy (dále jen „obecní úřad“) pro voliče – občany jiného státu, kteří mají v jeho územním obvodu trvalý nebo přechodný pobyt.

Žádost o zápis do dodatku může volič – občan jiného státu – podat obecnímu úřadu kdykoli (tj. již v současné době) do doby jeho uzavření, ke kterému dochází 2 dny přede dnem voleb v 16,00 hodin, tj. do 8. října 2014 do 16,00 hodin. Žádost může být učiněna písemně (v tom případě musí být doručena obecnímu úřadu v termínu do 8. října 2014 do 16,00 hod.) nebo osobně. Z žádosti musí být zřejmé, že se žadatel domáhá zápisu do dodatku, žadatel musí minimálně uvést svoje jméno, příjmení, datum narození, pro bližší identifikaci i místo trvalého pobytu (adresa).

V případě osobní žádosti není písemná forma vyžadována, neboť příslušný pracovník obecního úřadu učiní úřední záznam, ve kterém všechny potřebné údaje uvede, Pokud volič – občan jiného státu – o zápis do dodatku nepožádá, hlasovat ve volbách do zastupitelstev obcí nemůže.

Z dodatku lze voliče vyškrtnout na jeho vlastní žádost nebo z důvodu pozbytí práva volit.

Při samotném hlasování ve volební místnosti pak volič – občan jiného státu – prokáže okrskové volební komisi svou totožnost a státní občanství státu, jehož občané jsou oprávněni volit na území České republiky, průkazem o povolení k pobytu. Nepředloží-li volič – občan jiného státu tento doklad, nebude mu hlasování umožněno.